Kuukaudenvaihdeilmiö

29.10.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Kuukaudenvaihdeilmiö

Lokakuu lähestyy loppuaan, joten ajattelin ottaa käsittelyyn yhden ajankohtaisen markkinoilla yhä sitkeästi elävän anomalian. Kyseessä on kuukaudenvaihdeilmiö (turn-of-the-month anomaly). Tämän ilmiön mukaan osakkeet tuottavat parhaiten juuri kuukauden vaihteessa, sekä sen ensimmäisinä päivinä.

Kuukaudenvaihdeilmiö alkaa itse asiassa jo kuukauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Se on päivistä ensimmäinen, joka antaa ylituottoa. Ylituoton kausi jatkuu kuukauden ensimmäisiin kaupankäyntipäiviin saakka, jolloin tutkimusten mukaan markkinat antavat keskimäärin sijoittajalle parhaimmat tuotot.

Lähestyn ilmiötä aikajärjestyksessä kolmen eri tutkimuksen kautta. Kuukaudenvaihdeilmiöstä kirjoitti ensimmäisenä Robert A. Ariel vuonna 1987 julkaistussa tutkimuksessa A Monthly Effect in Stock Returns.

Josef Lakonishok ja Seymour Smidt täydensivät Arielin löydöksiä vuonna 1988 julkaistussa Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective tutkimuksessa.

Tämän jälkeen aiheesta on ollut useampia eri tutkimuksia. Tähän artikkeliin otin tarkempaan tarkasteluun Graham and Dodd Scroll Award palkinnolla palkitun vuonna 2008 julkaistun Equity Returns at the Turn of the Month tutkimuksen, jonka tekivät Wei Xu ja John J. McConnell.


Ariel tunnistaa ylituoton

Jo ennen kuin Ariel lähti tutkimaan markkinoiden toimintaa kuukauden vaihteessa oli tiedossa sellaiset ilmentymät kuin tammikuuilmiö ja maanantai-ilmiö. Markkinoilla oli puhetta, että kuukauden vaihdetta hyödyntämällä voi saada parempia tuottoja. Näitä näkemyksiä esittivät lähinnä silloiset teknisen analyysin sijoittajat kuten Martin Zweig, Arthur Merrill, Yale Hirsch ja Norman Fosback. Nämä henkilöt Ariel myös mainitsee tutkimuksensa alaviitteessä.

A Monthly Effect in Stock Returns tutkimuksessa Ariel kävi lävitse osakemarkkinoiden päivätuottoja 19 vuoden ajalta vuosilta 1963-1981. Hänen lopputulemansa oli seuraava:
The mean return for stocks is positive only for days immediately before and during the first half of calendar months, and indistinguishable from zero for days during the last half of the month. During the 1963-1981 period all of the market's cumulative advance occurred just before and during the first half of months, with the last half contributing nothing to the cumulative increase. This "monthly effect" is independent of other known calendar anomalies such as the January effect (Roll, 1983; Keim, 1983) and appears to be caused by a shift in the mean of the distribution of returns from days in the first half of the month relative to days in the last half.

Tutkimuksessa Ariel toteaa ettei ilmiö ole pieni. Arielin mukaan kuukaudenvaihdeilmiö on suuruudeltaan jopa 50% merkittävämpi (sivu 26 Arielin tutkimuksessa) kuin viikonpäiväilmiö (maanantai-ilmiö).


(Päivätuotot kuukauden vaihteen ympärillä. Sijoituksilla sama paino. Lähde: Ariel 1987)

(Päivätuotot kuukauden vaihteen ympärillä. Sijoitukset painotettu markkina-arvon perusteella. Lähde: Ariel 1987)

Kuten Arielin tutkimuksesta huomaa on vuosina 1963-1981 kertynyt kaikkein paras tuotto kuukauden viimeisenä päivänä. Se erottuu selvänä piikkinä aineistosta. Kuukauden alkupäivät erottuvat myös selvästi edukseen kuukauden viimeisiin päiviin (pl. viimeinen päivä) verrattuna.

Keskimääräistä parempi tuotto kuukauden viimeisenä päivänä ja kuukauden alkupuolella voi kuitenkin johtua yksittäisistä osakkeista, jotka ovat kallistuneet huimasti. Varmistaakseen ettei näin ole Ariel tutki tuottojen käyttäytymistä suhteessa yhtiöiden määrään. Kuten allaolevasta tuloksesta voi todeta ei ilmiö johdu pelkästään yksittäisistä yhtiöistä vaan se koskee suurta joukkoa eri osakkeita. Kuukauden alkupuoliskon tuottoa mittaava käyrä on selvästi enemmän oikealla puolella, missä sijaitsevat paremmat tuotot.

(Tasapainotettu tuotto eri määrillä yhtiöitä. Lähde: Ariel 1987)

 (Markkina-arvolla painotettu tuotto eri määrillä yhtiöitä. Lähde: Ariel 1987)


Arielin tutkimuksessa kuukauden viimeinen päivä kuuluu tässä aineistossa esitettyyn kuukauden ensimmäiseen puoliskoon. Arielin tutkimusten perusteella markkina-arvolla painotettu CRSP indeksi tuotti keskimäärin 0,826% kuukauden alkupuoliskolla ja -0,182% kuukauden loppupuoliskolla.


Vain 19 vuotta? Miten olisi 90 vuotta tutkittua dataa!

Arielin tekemässä tutkimuksessa oli käytetty tietoja 19 vuoden ajalta. Lakonishok ja Smidt halusivat tutkia erilaisiin vuodenaikoihin liittyviä anomalioita pidemmältä ajalta ja eri perspektiivistä kuin aiemmat tutkimukset olivat. Tämän seurauksena syntyi vuonna 1988 julkaistu tutkimus nimeltä Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective. Tutkimuksessa Lakonishok ja Smidt tutkivat myös muita ilmiöitä, joten olen poiminut tähän ainostaan kuukaudenvaihdeilmiöön liittyvät huomiot.

Tutkimuksessaan Lakonishok ja Smidt käyttivät Dow Jones Industrial Average (DJIA) päivätuottoja 90 vuoden ajalta vuosilta 1897-1986. Käytännössä siis koko siltä ajalta mitä tuolloin tietoja vain oli saatavilla.

Ariel luki kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän mukaan omassa tutkimuksessaan seuraavan kuukauden alkupuoliskon tuottoihin. Lakonishok ja Smidt kyseenalaistivat tämän, sillä Arielin päätös nojautui täysin tutkitun aineiston tulkintaan. Niinpä Lakonishok ja Smidt muuttivat kuukaudenvaihdeilmiön tutkimista siten, että he jättivät kuukauden viimeisen päivän pois kuukauden alkupuoliskon tiedoista. Sitten he vertasivat tuottoja kuukauden jälkipuoliskon tuottoihin 90 vuoden ajalta. Tulokset olivat seuraavat:
(Kuukauden alkupuoliskon tuotot vs. jälkipuoliskon tuotot eri periodeina. Lähde: Lakonishok & Smidt 1988)

Lakonishok ja Smidt jakoivat 90 vuoden ajanjakson 10 eri aikaperiodiin. Koko ajanjaksolta keskimääräinen ero kuukauden jälkipuoliskoon oli 0,237%, mikä oli selvästi Arielin tutkimuksen 1%:n eroa pienempi. Puoliskojen keskimääräisen tuoton ero on negatiivinen kahdella periodilla ja viimeisessä (1976-1986) käytännössä nolla. Arielin tutkima ajanjakso oli lisäksi yksi kaikkein eniten ilmiötä suosivista periodeista.

Näytti siis siltä, että Arielin tutkima aineisto vain sattui suosimaan kuukauden alkupuoliskoa muihin ajanjaksoihin nähden tavanomaista enemmän. Lakonishokin ja Smidtin tutkimus osoitti, että kuukauden ensimmäinen puolisko tuotti 90 vuoden aikana paremmin kuin jälkipuolisko, mutta selvästi Arielin tuloksia heikommin.

Onneksi Lakonishok ja Smidt eivät kuitenkaan tyytyneet vain tähän vaan päättivät tutkia kuukaudenvaiheilmiötä vielä syvällisemmin. Oheiset taulukot osoittavat keskimääräisen tuoton kahdeksalta kaupankäyntipäivältä kuukaudenvaihteen ympäriltä. Neljä päivää ennen kuukauden vaihtumista ja neljä seuraavaa sen jälkeen.

(Keskimääräiset tuotot ennen kuukauden vaihdetta. Lähde: Lakonishok & Smidt 1988)

(Keskimääräiset tuotot kuukauden vaihteessa ja heti sen jälkeen. Lähde: Lakonishok & Smidt 1988)

Tulokset nostivat esiin voimakkaan kuukaudenvaihdeilmiön 90 vuoden ajalta! Erityisen hyviä tuotot olivat kuukauden viimeisen päivän (-1) ja kolmannen kaupankäyntipäivän (3) välillä. Keskimäärin tuotto näiden neljän päivän aikana oli 0,473% kun keskimäärin neljän päivän tuotto on 0,0612%. Kokonaisen kuukauden keskimääräinen tuotto oli 0,349%, joten kuukauden vaihteeseen ajoittuvat neljä päivää toivat sitäkin paremman tuoton.

Lakonishokin ja Smidtin tutkimusten avulla kuukaudenvaihdeilmiö sai lisää tarkkuutta. Puolikkaan kuukauden ajanjakson sijaan sijoittajan kannattikin keskittyä vain kuukauden viimeiseen päivään, sekä sitä seuraavaan kolmeen kaupankäyntipäivään.

Lakonoshok ja Smidt päättivät tutkimuksensa seuraavaan lopputulemaan:
In summary, DJIA returns are persistently anomalous over a 90-year period around the turn of week, around the turn of the month, around the turn of the year, and around holidays.


Kuukaudenvaihdeilmiö jatkaa kulkuaan

Arielin, sekä Lakonishokin ja Smidtin tutkimukset osoittivat selvästi, että kuukaudenvaihdeilmiö on olemassa ja että se keskittyy kuukauden viimeiseen päivään ja sitä seuraaviin kolmeen kaupankäyntipäivään. Kumpikaan tutkimus ei kuitenkaan pyrkinyt selvittämään sitä mistä ilmiö voisi johtua. Muun muassa tähän Wei Xu ja John C. McConnell halusivat löytää vastauksia palkitussa tutkimuksessaan Equity Returns at the Turn of the Month. Lisäksi Xu ja McConnell venyttivät tutkimusaineiston aina vuodesta 1897 vuoteen 2005 asti (109 vuotta).

Yksi tutkituista periodeista oli edelliset kaksi vuosikymmentä 1987-2005. Tuloksista ilmenee, että erityisesti kuukauden viimeiseen päivään liittyvä ylituotto on vain vahvistunut. Koko tutkitun 109 vuoden ajalta on kuukaudenvaihdeilmiö hyvin tunnistettavissa.

(Tuotot kuukauden vaihteen ympärillä vuosina 1987-2005. Lähde: Xu & McConnell 2008)

(Tuotot kuukauden vaihteen ympärillä vuosina 1926-1986. Lähde: Xu & McConnell 2008)

Lakonishokin ja Smidtin tuloksiin ei Xu:lla ja McConnell:lla ole uutta annettavaa. Heidän tutkimustuloksensa käytännössä vain vahvistivat, että ilmiö on edelleen olemassa ja voi hyvin. Lisäksi tutkimus vahvisti jo aiemman tuloksen. Lakonishok ja Smidt käyttivät DJIA indeksiä, missä ei ole kovin montaa yhtiötä. Xu:n ja McConnell:n tutkimuksessa on käytetty Center for Research in Security Prices (CRSP) tietokantaa, joten se on kattavampi.

Kummankin tulokset puhuvat samaa kieltä. Kuukaudenvaihdeilmiö on selvästi tunnistettavissa. Xu ja McConnell toteavat, että kaikki positiivinen tuotto syntyi neljän päivän aikana kuukauden vaihteen ympärillä (kuukauden viimeisen ja seuraavan kuukauden kolmen ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana). Vuosina 1987-2005 markkina-arvolla painotettu salkku antoi ylituottoa näiden neljän päivän aikana 0,14%, kun muut 16 kaupankäyntipäivää tuottivat keskimäärin -0,01% tappiota. Mikäli sijoituksia painotettiin yhtä paljon olivat luvut vastaavasti 0,24% ja 0,04%.

Mutta mitkä asiat voisivat selittää tätä ilmiötä? Kenties se toimii vain USA:ssa? Ehkä kyseessä on lähinnä small-cap yhtiöt tai sitten ilmiöön liittyy korkeampi riski, joka selittää paremmat tuotot?

Xu ja McConnell eivät löydä näitä ajatuksia tukevia todisteita. He lähestyvät kuukaudenvaihdeilmiön ylituottoja tutkimalla useita eri vaihtoehtoja jotka ne voisivat selittää, mutta eivät löydä yhtäkään.

Ensiksi Xu ja McConnell tutkivat voisiko yhtiöiden koko selittää kuukaudenvaihdeilmiötä. Vaikka ilmiö on voimakkaampi small-cap ja low-price osakkeiden kohdalla esiintyy se myös laajasti large-cap ja high-price osakkeilla. Yhtiön markkina-arvo ei siis selitä ilmiötä.

Seuraavaksi Xu ja McConnell tutkivat voisiko tammikuuilmiö selittää myös kuukaudenvaihdeilmiötä. Koska kuukaudevaihdeilmiö on voimissaan myös muina kuukausina kuin vuoden vaihteen aikoihin eivät he löydä tälle todistetta vaan päinvastoin löydös vahvistaa ilmiön irrallisuuden tammikuuilmiöstä.

Seuraavaksi he tutkivat selittäisikö korkeampi riski parempia tuottoja. Riskin mittarina Xu ja McConnell käyttivät keskihajontaa. Tämäkään ei selittänyt ilmiötä sillä kyseessä olevien neljän päivän keskihajonta ei ollut korkeampi kuin kuukauden 16 muun päivän.

Tämän jälkeen Xu ja McConnell tutkivat selittäisikö koko, P/B tai momentum tekijät kuukaudenvaihdeilmiötä. Eivät selitä. Pienet yhtiöt tuottivat kuitenkin hieman isoja yhtiöitä paremmin kuukauden vaihteessa. P/B:llä ja momentumilla ei ollut mitään tekemistä ilmiön kanssa.

Monilla ajoittuu palkanmaksu kuukauden vaihteeseen. Seuraava hypoteesi olikin tutkia selittäisikö tämä tekijä kuukaudenvaihdeilmiötä. Kuitenkaan kaupankäyntivoluumi tai rahastojen rahavirrat eivät tue tätä hypoteesiä.

Ehkä kyseessä on vain USA:ta koskeva ilmiö? Käytössä tutkijoilla oli 34 USA:n ulkopuolisen maan tiedot alkaen vuodesta 1990. Näistä 34 maasta kuukaudenvaihdeilmiö toistui 30 eri maassa. Kyseessä on siis hyvin laajalti toimiva anomalia.

Vaikka tutkijat tekivät parhaansa he eivät löytäneet yhtäkään tekijää, joka selittäisi mistä kuukaudenvaihdeilmiö johtuu. Sitä eivät selitä palkanmaksu, erilaiset riskitekijät eikä sijoittajien epäjohdonmukaisuus.

Tutkimuksen lopuksi Xu ja McConnell toteavatkin seuraavasti:

We find that the turn-of-the-month effect is not confined to small and low-price stocks; it is not confined to calendar year-ends or calendar quarter-ends; it is not due to higher volatility of returns at the turn-of-the-month; it is not related to an increase in the risk-free rate or interest rates in general at the turn-of-the-month; and it is not confined to the U.S. We further find that it does not appear to be due to a concentration of buying at the turn-of-the-month in that trading volume is no higher at the turn-of-the-month that on other trading days and net flows of funds to mutual funds is not systematically higher at the turn-of-the-month than during other days of the month.

The turn-of-the-month effect in equity returns poses a challenge to both “rational” and “behavioral” models of security pricing.


Mikäli tutkimustulokset pitävät paikkansa on todennäköisyys sille, että oma salkkuni nousee seuraavan neljän kaupankäyntipäivän aikana siis tavanomaista parempi. Kuulostaa hyvältä. Hyvää viikonloppua ja oikein tuottoisaa kuukauden vaihdetta kaikille!

Vuodenvaihteen verovinkki

23.10.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Kuva: Calita Kabir)

Pääomaverotus muuttuu Suomessa ensi vuonna. Nykyinen 28% pääomavero nousee 30%:iin, sekä muuttuu progressiiviseksi. Vuodesta 2012 alkaen pääomatulot verotetaan 30%:n verolla 50.000 euroon asti ja sen ylittävä osa hiuksia nostattavalla 32%:n verokannalla. Samaan aikaan yhteisövero laskee, mutta koska kyseessä on vain suomalaisia yhtiöitä koskeva veron aleneminen ei sillä ole merkitystä läheskään kaikille sijoittajille. Esimerkiksi omasta salkustani ei tällä hetkellä löydy yhtäkään suomalaisyhtiötä. Käytännössä pääomaverotus nousee siis jopa 4 prosenttiyksikköä.

Tänä vuonna osakekurssit ovat laskeneet laajasti. Monen salkusta nousee voimakas turskan tuoksu sijoitusten tuottorivin näyttäessä voimakkaan punaista väriä. Pääomaverotuksen nousu ja tämän vuoden heikko kehitys aukaisevat yhdessä otollisen paikan lailliselle verosuunnittelulle.

Käytännössä sijoittajan kannattaa tämän vuoden puolella realisoida mahdollisimman paljon voitolla olevia sijoituksia, joita verotetaan kevyemmällä 28%:n verokannalla ja irtaantua tappiolla olevista sijoituksista ensi vuoden puolella.

Sijoitukset voi ostaa takaisin salkkuun seuraavana päivänä (tai halutessaan myöhemmin) ilman, että toimintaa katsotaan veronkierroksi. Näin sijoittajalle kertyy vähennyskelpoisia luovutustappioita sijoituksista, jotka voi vähentää 5 seuraavan vuoden aikana kertyvistä luovutusvoitoista. Juurikin niistä joita muutoin verotettaisiin 30%:n tai 32%:n verokannalla. Luovutustappiot vähennetään kertyneestä luovutusvoitosta, joten käytännössä tällöin sijoittajalle kertyy verotukseen pienempi määrä verotettavia pääomatuloja. Koska pääomaveroprosentti on ensi vuodesta alkaen korkeampi on vähennyksestä saatava hyöty korkeampi kuin alemmalla verokannalla.

Oheinen vinkki ei ota huomioon hankintameno-olettamaa. Jos sijoittajan suunnitelmissa on hyödyntää 10 vuoden hankintameno-olettamaa saattaa ylläesitetty verosuunnittelu olla sijoittajalle huonompi vaihtoehto sillä se katkaisee osakkeen pitoajan. Piensijoittajalle vinkistä saatavat hyödyt voivat myös olla marginaalisen pieniä. Koska myynnin ja oston välissä tulee olla vähintään yksi vuorokausi liittyy vinkkiin myös riski osakkeen hinnoittelun ja likviditeetin suhteen.

Automodular Corporation (TSE:AM)

8.10.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuuttaEn yleensä kerro tai kommentoi blogissa yksittäisiä yhtiöitä joita olen salkkuuni hankkinut. Teen nyt poikkeuksen kaikkein tuoreimman ostokseni kanssa. Pidän yhtiötä harvinaisena timanttina. Sellaisena löytönä joita tulee eteen hyvin harvoin. Olenkin nyt ostanut Automodularia salkkuun kahdessa erässä ja tarkoitus on ostaa vielä lisää. Tulen painottamaan tätä yhtiötä salkussa muita osakkeita enemmän. Sen verran harvoin törmään mielestäni yhtiöön, joka näin hyvin istuu omaan strategiaani. Jokaisen lukijan kannattaa pitää mielessä, että olen jo laittanut omia muniani tähän koriin.

Automodular Corporation on perustettu vuonna 1957. Yhtiö toimi aiemmin nimellä Algonquin Mercantile Corporation. Kesäkuussa 2001 nimi vaihtui nykyiseksi Automodular Corporation:ksi. Yhtiö pitää päämajaansa Ontariossa Ajaxin kaupungissa Kanadassa. Yhtiö on listattuna Kanadassa Toronton pörssissä kaupankäyntitunnuksella AM.

Automodular on autoteollisuuden OEM kokoonpanija. Sillä on kaksi omaa tehdasta Ontariossa. Yhteensä yhtiö työllistää noin 500 henkilöä. Sen tehtaat sijaitsevat 20 kilometrin säteellä tuotteita tilaavia OEM tehtaita minkä ansiosta yhtiö varmistaa nopeat toimitukset. Tilauksia tulee jopa joka viides sekuntti ja kokoonpantu tuote toimitetaan yleensä kahden tunnin sisällä tilauksesta.

Yhtiö on vahvasti riippuvainen autoteollisuudesta. Vuodesta 2010 yhtiö on kokoonpannut osia mm. seuraaviin automalleihin: Ford Edge, Lincoln MKX, Ford Flex, Lincoln MKT, Chevrolet Camaro ja Chevrolet Cobalt. Vahva riippuvuus Pohjois-Amerikan autoteollisuudesta on yksi yhtiön akilleen kantapäistä ja tulevaisuudessa Automodular pyrkiikin hajauttamaan toimintaansa myös muille toimialoille. Syyskuun puolivälissä yhtiö ilmoittikin tehneensä aiesopimuksen energiasektorille. Vaikka uutisessa asiasta ei sen tarkempaa tietoa ollut on kyseessä käsittääkseni aurinkopaneeleiden kokoonpano. Yhtiö on nimittäin aiemmin käynyt neuvotteluita aurinkoenergiayhtiöiden kanssa.

Se miksi Automodular ylipäänsä herätti minussa kiinnostuksen lähteä tonkimaan yhtiötä lisää on sen fundamentit. Sen enempää kiertelemättä ohessa olennaisimmat yhtiön tunnusluvut:

 • P/E 4,36
 • P/B 1,04
 • P/S 0,46
 • Dividend yield 11,56%
 • Shareholder yield 32%
 • Piotroski F-score 8
 • Earning yield 56%
 • FCF yield 62,49%
 • 5v keskimääräinen FCF yield 19,96%
 • ROIC 57,07%
 • 5v keskimääräinen ROIC 12,91%
 • Net debt / Market Value -0,22

Pejantain 1,73 Kanadan dollarin päätöskurssilla yhtiön osinkotuotto on hurjat 11,56%. Automodular jakaa osinkoa 5 senttiä joka kvartaalilla ja sen lisäksi vielä mahdollisia lisäosinkoja mahdollisuuksien mukaan.
Automodular Dividend Policy
Effective August 10, 2011, Automodular will be resuming the payment of regular quarterly dividends at a rate of $0.05 per share. Automodular will also pay special dividends from time to time if cash surpluses grow beyond reasonably forecast needs.

Viimeisen vuoden aikana Automodular on jakanut osinkoa 65 senttiä osakkeelta. Jo pelkästään ilman lisäosinkoja tasainen 5 sentin osinko kvartaaleittain on loistava. Mutta kuinka pitkään tätä namia voi sijoittaja odottaa jatkuvan?

Oman tulkintani mukaan hyvin pitkään. Automodularin toimitusjohtaja Michael F. Blair jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Yhtiön sisäpiirillä on hyvin tiukka omistus yhtiöstä. Noin 2/3 osaa osakkeista omistaa Michael Blair, Scotia Merchant Capital, Franklin Templeton Investments ja muu yhtiön johto. Näistä kolme ensimmäistä muodostavat jo n. 60% koko yhtiön osakekannasta. Yhtiö myös mitätöi 5,2 miljoonaa osaketta puoli vuotta sitten, joten julkisen kaupankäynnin kohteena on enää ainoastaan 1/3 osaa osakkeista eli vajaat 7 miljoonaa kappaletta. Tämän vuoksi shareholder yield on ällistyttävä 32%.

On selvää ettei Blair lähde myymään omaa omistustaan yhtiön nykyisellä arvostustasolla vaan suosii korkeaa osinkotuottoa. Tämän johdosta uskon osinkotuoton pysyvän hyvänä myös tulevaisuudessa. Automodular onkin erityisen mielenkiintoinen sijoittajalle, joka hakee korkeaa osinkotuottoa. Korkean osinkotuoton ansiosta sijoittaja voi hyvillä mielin istua sijoituksen päällä vuosikausia. Yhtiön arvostus on poljettu niin alas, että suurimmat omistajat eivät ole kiinnostuneita myymään omistuksiaan vaan suosivat korkeaa osinkoa. Uskon, että osinkotuotto tulee pysymään korkeana niin kauan kuin myös osake on näin rajusti aliarvostettu. Tämä antaa pitkäjänteiselle sijoittajalle mahdollisuuden nauttia hyvistä osinkotuotoista arvonnousua odotellessa. Yhtiön noustessa täyteen arvoonsa tai jopa sen yli tarjoaa se sijoittajalle loistavan tilaisuuden aikanaan irtaantua yhtiöstä hyvällä tuotolla.

Tällä hetkellä osakkeiden kokonaismäärä on 20,39 miljoonaa kappaletta. Pitkäaikaista velkaa yhtiöllä on vain 103.000 dollaria joten se on käytännössä lähes velaton.

Dec 31, 2010 Financial
18,71 million dollars revenue
2,75 million dollars net profit
15 cents earning per share (EPS)
20 cents per share dividend

March 31, 2011 Financial
3,75 million dollars net profit
18 cents earning per share (EPS)
25 cents per share dividend

Automodularin osakkeen hinta on jo yli kymmenkertaistunut vuoden 2009 pohjilta jolloin sitä moukaroi erityisen kovasti General Motorsin ongelmat. Alimmillaan osake kävi 0,13 Kanadan dollarissa. Nykyisten lukujen valossa yhtiö on edelleen rajusti aliarvostettu. Yhtiön markkina-arvo on vain 34 miljoonaa ja sen vaihto on pientä. Pienen kokonsa vuoksi osake lentää ns. "below the radar" - tutkan alapuolella - eivätkä analyytikot ole siitä kiinnostuneita. Kapean vaihdon vuoksi se ei sovi myöskään rahastojen salkkuun. Automodular onkin tyypillinen piensijoittajan timantti. Yhtiö ansaitseekin mielestäni suurempaa huomiota sijoittajien keskuudessa.

Lopuksi muutama sana yhtiön hyvistä ja huonoista puolista, sekä mahdollisesta katalyytistä. Automodular on riippuvainen Pohjois-Amerikan autoteollisuudesta. Finanssikriisin pyörteessä ihmiset panttaavat kalliita hankintoja. Auto on tyypillinen esimerkki hankinnasta, jota ihmiset miettivät nykyisessä tilanteessa tavallista pidempään ja tarkemmin. Finanssikriisin pitkittyessä tilanteella on varmasti vaikutuksia myös Automodulariin. Automodular on jo joutunut sopeuttamaan toimintaansa ja on ajanut yhden tehtaansa alas viime vuonna.

Tunnuslukujen valossa yhtiö on halpa kuin saippua. Yhtiö on lähes velaton. Se jakaa harvinaisen korkeaa osinkoa, jonka voi olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yhtiön sisäpiirillä on omistuksessa iso osa osakkeista mikä myös luo uskoa siihen, että yhtiötä johdetaan myös jatkossa osakkeenomistajan kantilta hyvin. Mahdollisen arvonnousun laukaisevana katalyyttinä toimii onnistunut laajentuminen muun teollisuuden kokoonpanotöihin. Katalyyttin aktivoitumista odotellessa pitkäjänteinen arvosijoittaja voi nauttia osinkotuotosta, joka on suuruudeltaan korkeampi kuin osakemarkkinoiden keskimääräinen vuosituotto.

Katso videoesitys Automodular yhtiöstä.

Blogin kirjoittaja omistaa Automodular:n osakkeita.

Tulos syyskuu 2011 (-10,73%)

2.10.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Salkun tuotot syyskuussa 2011)

Kurkistus salkkuun syyskuun lopussa ei herätä riemun kiljahduksia. Alaspäin on jälleen lörötelty tuhdisti, yhteensä -10,73%. Arvosijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Erityisesti arvosijoittaminen small-cap yhtiöihin, joita käyttämälläni strategialla salkkuun valikoituu. Alituottoa on nyt kertynyt jo useampi kuukausi mikä ei sinänsä ole vielä poikkeuksellista. Toisinaan arvosijoittaja joutuu sietämään alituottoa useita vuosia. Toivottavasti tässä tapauksessa ei tarvitse odottaa aivan yhtä kauan. Backtestauksen perusteella alituotto kokonaisen vuoden ajalta on strategialla toisinaan mahdollinen.

Yksi syy sille, että erityisesti small-cap yhtiöiden osakkeet laskivat rajusti syyskuussa voi johtua kohonneista margin vaatimuksista. Yksi maailman suurimmista välittäjistä, Interactive Brokers (ja siinä sivussa Lynx joka kuuluu IB:n), korotti alle 250 miljoonan dollarin markkina-arvon yhtiöiden margin vaatimukset 100%:iin. Syynä muutokseen on nykyinen kova markkinoiden volatiliteetti jolloin margin call tapauksissa small-cap yhtiöiden osakkeita on ollut hankala myydä.


(Salkun kehitys verrattuna markkinatuottoihin vuoden alusta)

STOXX Europe 600 GI laski syyskuun aikana -4,56% ja OMXH25 indeksi -8,86%. Oman salkkuni kehitys jäi siis selvästi molemmista. Tuotto vuoden alusta roikkuu nyt näiden indeksien puolivälin tienoilla. Vuoden alusta STOXX Europe 600 GI on tuottanut -15,35%, OMXH25 indeksi -29,49% ja oma salkkuni -23,54%. Varsin rumia lukuja kaikki.

Onneksi kuukauden aikana ei salkkuun ehtinyt vilkuilla yhtä useasti kuin normaalisti. Tästä piti huolen start-up yhtiömme MobileSpot Oy, jonka kimpussa tuli kuukauden aikana tehtyä pitkää päivää deadlinen puskiessa päälle. Saimme perjantai-iltana puskettua viimein ensimmäisen version SM-liiga Hokkari mobiilisovelluksesta Android Markettiin. Jos käytössäsi on Android älypuhelin voit ladata nyt sovelluksen puhelimeesi edellisestä linkistä tai käyttämällä hakusanaa hokkari Android Marketissa.

Seuraavaksi vuorossa ovat iPhone ja Symbian^3 versiot. Tulossa on myös ajan myötä uusia versioita sovelluksesta johon parannamme sovelluksen toimintaa ja lisäämme uusia ominaisuuksia. Sovelluksen eteen tehdään töitä jatkuvasti. Hokkarin kotisivulla olevat iPhone ja Symbian linkit aktivoituvat, kun nämä versiot on saatu julkaistua. Molempien verkkokauppojen hyväksyntäprosessi voi ottaa aikaa jopa viikon tai enemmänkin siitä kun sovellus on siirretty tarkastettavaksi.

MobileSpotin kotisivuille olemme lisänneet tiedot yhtiön hallituksen jäsenistä. Olemme eriyttäneet yhtiön johdon ja hallituksen toisistaan.


(Poikani ja puutarhasta poimittu 5,2 kilon painoinen kesäkurpitsa)

Elo-syyskuu on perinteistä sadonkorjuun aikaa. Tänä vuonna puutarhamme sato oli tavanomaista parempi. Keväällä mullan sekaan sekoitettu hevosenlanta antoi aikamoisen kasvuruiskeen istutetuille kasviksille, taimille ja marjoille. Erityisesti kesäkurpitsoista tuli tänä vuonna jättimäisiä. Ylläolevassa kuvassa on pieni poikani 5,2 kilon painoisen kesäkurpitsamme kanssa! Tuota ennen popsimme jo yhden 3 kiloisen yksilön, joten kurpitsaa alkaa kohta tulla jo korvista ulos.

Hyvää syksyä kaikille! Ja muistakaa, että aina ennen auringon paistetta näyttää kaikkein synkimmältä ;)

Yhteenveto (tuotot indeksoituna)
Kuukauden tuotto: -10,73%
Tuotto vuoden alusta: -23,54%

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails