Johdatus ETF:iin Osa 6: Swap pohjaiset ETF:t

25.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Perinteiset ETF:t ovat ns. käteisperusteisia tai fyysisiä ETF:iä. Toinen nimitys näille on in-specie ETF. Tällaisten ETF:ien sijoitukset ovat erillään hallinnoivasta rahastosta - sijoittaja omistaa siis suoraan ETF:n mukaisen sisällön osakkeita, korkoja tai muita arvopapereita mitä ikinä ETF:n kohde-etuuteen kuuluukaan. Sijoittajalle ei siten muodostu ETF:ää hallinnoivasta tahosta riskiä. ETF:ää hallinnoivan pankin mennessä nurin sijoittaja omistaa edelleen ETF:n kohde-etuudet.

Viime aikoina markkinoille on tuotu näistä perinteisistä poikkeavia ETF:iä. Johdannaispohjaiset eli synteettiset ETF:ät on kehitetty paikkaamaan perinteisten ETF:ien ongelmia. Tässä artikkelissa perehdyn tarkemmin niin kutsuttujen swap pohjaisten (swap based) ETF:ien toimintaan. Deutsche Bankin db x-trackers ETF:t ovat swap pohjaisia ETF:iä.


Mikä ihmeen swap?

Yksinkertaisuudessaan swap on vaihtosopimus, jossa osapuolet sopivat vaihtavansa rahoitusinstrumentteja keskenään. Yleensä sopimuksen kohteena on kaksi kassavirtaa, jotka sovitaan vaihdettavaksi keskenään tulevaisuudessa tietyin ehdoin. Swappeja on olemassa hyvin monia erilaisiin käyttötarkoituksiin: plain vanilla swap, forward swap, amortizing swap, commodity swap, volatility swap, diff swap, equity swap, interest rate swap, step up swap jne.

Ei ihme, että pää menee helposti pyörälle. Kuitenkin moni suomalainen on tullut käyttäneeksi swappeja tietämättään. Esimerkkinä tästä käy vaihtuvakorkoisen asuntolainan (esim. 3kk euribor) vaihtaminen kiinteäkorkoiseen (esim. 5v kiinteä) asuntolainaan. Tai toisinpäin kiinteäkorkoisen lainan vaihtaminen vaihtuvakorkoiseen.

Perusluonteeltaan swapit ovat nollakauppaa. Sen minkä toinen osapuoli häviää toinen voittaa. Ne eivät sovikaan keinotteluun vaan nimenomaan rahoitusriskien hallintaan, minkä tarpeisiin ne on alunperin myös luotu.

Nyt kun on selvillä mitä swap tarkoittaa tunkeudutaan syvemmälle swap pohjaisten ETF:ien toimintaan.


Miten swap pohjaiset ETF:t toimivat?

Swap pohjaisissa ETF:ssä sijoittaja ei omista indeksiä seuraavan ETF:n sisältämiä osakkeita. Sen sijaan sijoittajalla on oikeus indeksin mukaiseen tuottoon. Käytännössä asia on siis sama, mutta toteutustapa vain erilainen.

Voidakseen käydä swap kauppaa ETF:n tarvitsee omistaa arvopapereita. Tätä kutsutaan substituuttikoriksi. Substituuttikorin sisältö voi koostua vaikkapa osakkeista ja koroista. Huomattavaa on, että substituuttikorin sisältöön voi kuulua vertailuindeksiin kuuluvia osakkeita, mutta aivan hyvin myös aivan muita osakkeita tai arvopapereita.

Swap sopimuksessa tällainen ETF sopii vertailuindeksin tuoton vaihdosta substituuttikorin tuottoihin. Jos substituuttikori tuottaa indeksiä paremmin swapin toiselle osapuolelle hyvitetään indeksin ylittänyt tuotto-osuus. Korin tuottaessa indeksiä heikommin toinen osapuoli vuorostaan hyvittää ETF:lle indeksin alittaneen tuotto-osuuden. Lopputuloksena on indeksiä seuraava tuotto.

(Db x-trackers ETF:n swap sopimuksen kuvaus)


Koska swap pohjainen ETF käy kauppaa johdannaissopimuksen toisen osapuolen kanssa on kyseisillä ETF:llä perinteisistä ETF:stä poiketen lisäriskinä vastapuoliriski. Vastapuoliriski realisoituu mikäli toinen sopimuksen puoli ei kykenekään suoriutumaan velvoitteistaan.

Db:n x-trackers ETF:ssä swap johdannaisten toinen osapuoli on emoyhtiö Deutsche Bank. Tällöin vastapuoliriski toteutuu mikäli Deutsche Bank tekee vararikon. Db:n x-trackersit noudattavat kuitenkin UCITS III (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) direktiiviä. Tämän direktiivin nojalla ETF voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin - kuten swappeihin - enintään 10% rahaston arvosta. Tästä johtuen vastapuoliriski rajoittuu 10%:iin. Mikäli Deutsche Bank tekisi vararikon palautuisi ETF:n omistajille vähintään 90% rahaston arvosta. Johdannaissopimuksen lähestyessä 10%:ia ETF:n arvosta swap nollataan, jonka seurauksena kassavirrat vaihdetaan keskenään ja osapuolet tekevät uudet swap sopimukset. Vastapuoliriski lähtee jälleen kertymään nollasta.


Miksi swap pohjaisia ETF:iä tarvitaan?

Swap pohjaiset ETF:t tuovat sijoittajalle uuden riskin - vastapuoliriskin. Mikä motivoi sijoittajaa ostamaan tällaista ETF:ää, kun tarjolla on perinteisiäkin ETF:iä pienemmällä riskillä? Vastaus tähän löytyy, kun tutustumme tarkemmin ongelmiin, joita normaalien ETF:ien kohdalla esiintyy.

Teoriassa indeksiä seuraavan ETF:n tulisi päästä indeksin mukaiseen tuottoon vähennettynä hallinnointikululla. Näin ei kuitenkaan ole, vaan indeksiä seuraavan ETF:n tuotto on tätä huonompi. Sitä kuinka hyvin ETF indeksiään seuraa mitataan tracking error luvulla. Mitä suurempi tracking error sitä heikommin ETF seuraa indeksiä.

Mistä tämä sitten johtuu? Perinteiselle ETF:lle koituu hallinnointikulun lisäksi kustannuksia indeksin muutoksista, osinkojen verokohtelusta, sekä osinkojen maksuajankohdista.

(Swap pohjaisen ETF:n kulurakenne vasemmalla ja perinteisen oikealla)


Joka kerta, kun ETF:n seuraaman indeksin sisältö muuttuu koituu perinteiselle ETF:lle kaupankäyntikustannuksia. Sen tulee saattaa ETF:n sisältö vastaamaan painotuksiltaan muuttunutta indeksiä. Tämä ei ole kovinkaan suuri ongelma, kun kyseessä on helposti seurattava ja likvidi indeksi, kuten vaikkapa DAX. Sen sijaan ETF:n painotus on ongelmallista mikäli se pyrkii seuraamaan jotakin laajaa indeksiä, johon saattaa kuulua useampi tuhat osaketta. Jokaisesta kaupankäynnistä kertyy kustannuksia ja epälikvidien osakkeiden osalta myös tasapainon saaminen voi olla vaikeaa.

Perinteinen ETF voi saada osinkoja useista eri maista. Se miten näitä osinkoja verotuksen osalta kohdellaan riippuu maiden välisistä verosopimuksista. Se miten ja milloin osingoista maksettuja veroja hyvitetään rahastolle vaihtelee. Tästä johtuen osinkojen verotus voi vaikuttaa siihen kuinka hyvin ETF kykenee indeksiä seuraamaan.

Osinkojen irtoamis- ja maksupäivät eroavat toisistaan huomattavasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osingot maksetaan tilille keskimäärin 22 päivän kuluttua irtoamispäivästä, UK:ssa 38 päivän ja Japanissa 74 päivän kuluttua. Tästä on haittaa kurssien noustessa niille ETF:lle, jotka seuraavat osingot huomioivaa indeksiä.

Swap pohjaiset ETF:t ratkaisevat nämä ongelmat. Esimerkiksi osingonmaksuissa osingot kuuluvat swap sopimuksen vastapuolen maksettavaksi ja ne huomioidaan heti irtoamispäivästä. Rakenteensa ansiosta swap pohjaiset ETF:t kykenevät siten seuraamaan indeksiä tarkemmin kuin perinteinen ETF.


Pohdittavaa

Swap pohjaisissa ETF:ssä sijoittajalle tulee yksi riskitekijä lisää.  Riski ja tuotto tunnetusti kulkevat käsi kädessä. Niinpä tämän vastapuoliriskin vastapainoksi sijoittaja saa indeksiä tarkemmin seuraavan ETF:n eli käytännössä paremman tuoton ennen hallinnointipalkkiota. UCITS III direktiiviä noudattavien swap pohjaisten ETF:ien - kuten db x-trackersien - riski rajoittuu maksimissaan 10%:iin ETF:n arvosta.

Finanssikriisin myötä rahoitusmarkkinoilla on kuitenkin ollut suuntaus takaisin yksinkertaisempiin sijoitustuotteisiin. Swap pohjaisia ETF:iä ei voi pitää yksinkertaisina sijoitustuotteina ja niiden toiminta, sekä riskit voi olla hankala hahmottaa.

Swap pohjaiset ETF:t ovat myös verraten uusi keksintö. Uusia sijoitustuotteita kehitetään jatkuvasti, mutta vain harvat niistä elävät kymmeniä vuosia. Synteettiseen ETF:ään sijoittava joutuukin puntaroimaan näiden uusien tuotteiden elinvoimaisuutta. Mikäli pitkäksi sijoitukseksi aiottu tuote lopetetaankin kesken kaiken aiheuttaa se ennenaikaisen verojen lankeamisen ja sijoittajan olettaman tuottoa tuotolle efektin katkeamisen.

Jokainen joutuukin itse pohtimaan perinteisten ja synteettisten ETF:ien hyvät ja huonot puolet. Yhtä oikeaa vastausta ei ole olemassa. Swap pohjaiset ETF:t tarjoavat kustannustehokkaamman indeksiä paremmin seuraavan vaihtoehdon perinteisille ETF:lle vastapuoliriskin kustannuksella. Onko se riittävä hyöty tulee jokaisen itse ratkaista.

Uusia sertifikaatteja syntyy nyt kuin sieniä sateella

24.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Helsingin pörssi on jo pitkään ollut alikehittynyt ETF, ETC ja ETN sijoitustuotteiden osalta. Pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF:iä löytyy edelleen Helsingistä vain yksi, mutta viime aikoina on erityisesti uusien sertifikaattien eli ETC ja ETN tuotteiden määrä lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Vyörytyksen aloitti Nordea, joka toi viime kuussa pörssiin 39 uutta sertifikaattia. Nyt jatkoa on tullut Handelsbankenin ja Commerzbankin taholta. Handelsbanken toi Helsingin pörssiin 20 vivutettua sertifikaattia 19.4. Vain kaksi päivää myöhemmin Commerzbank toi listalle vielä 12 vivutettua sertifikaattia lisää.

(Handelsbankenin 19.4. liikkeelle laskemat sertifikaatit)

(Commerzbankin 21.4. liikkeelle laskemat sertifikaatit)

Nordean liikkeelle laskemat indeksisertifikaatit aiheuttivat kohdallani riemun kiljahduksia, mutta toisin on Commerzbankin ja Handelsbankenin sertifikaattien kohdalla. Tämä johtuu siitä, että kaikki näistä sertifikaateista ovat vivutettuja. Se ei tarkoita, että tuotteet olisivat huonoja vaan pelkästään sitä, etteivät ne sovi omaan portfoliooni.

Vivutettujen bull ja bear sertifikaattien "ongelma" on se, etteivät ne sovi pitkäaikaiseen salkkuun. Vipu toteutetaan päivätasolla. Tällaisen tuotteen tuottoja syö tehokkaasti kohde-etuuden - kuten vaikkapa osakkeen - arvon heiluminen. Mitä pidempi ajanjakso on sitä todennäköisempää myös on, että väliin mahtuu arvon heilumista. Tästä johtuen vivutetut tuotteet sopivat vain lyhytaikaisen markkinanäkemyksen ottamiseen. Ja siihen ne sopivatkin kuin nenä päähän.

Sijoittaja, joka veikkaa öljyn hinnan nousevan vuodessa kaksinkertaiseksi sen sijaan pettyy karvaasti tuoton suhteen mikäli ostaa kaksinkertaisella vivulla olevaa öljysertifikaattia ja pitää sen vuoden ajan. Vaikka öljyn hinta tuossa ajassa kaksinkertaistuisikin on sertifikaatin antama tuotto jotain aivan muuta.

Commerzbankin uusissa sertifikaateissa on maksimispread rajattu alle 2 euron hintaiselle arvopaperille 10 senttiin. Yli 2 euron arvoisen sertifikaatin spread on rajattu 5%:iin. Vuotuinen 0,7%:n hallinnointipalkkio on Handelsbankenin sertifikaatteja pienempi. Koska sekä Handelsbanken, että Commerzbank tarjoavat kaksinkertaista vipua Nokian ja Fortumin osakkeisiin sertifikaattien kautta on Commerzbank näiden osalta edullisempi. Commerzbankin sertifikaateille ei ole asetettu erääntymispäivää.

Handelsbankenin tuomat sertifikaatit tarjoavat mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Perinteisten osake kohde-etuuksien lisäksi valikoimassa on OMXH15 ja SHB Power -indeksejä vivuttavat sertifikaatit. Handelsbankenin kehittämä SHB Power indeksi seuraa pohjoismaiden Nordpool sähköfutuurisopimusten hintaa. Oma sertifikaatti löytyy myös brent öljylaadun ja kullan hinnalle. Eksoottisena mausteena tarjolla on myös kolminkertaisesti vivutettu sertifikaatti ruotsin kruunulle.

Handelsbanken sertifikaattien vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,8%. Toisin kuten Commerzbankin sertifikaatit Handelsbankenin sertifikaatit erääntyvät 20 vuoden päästä 19.4.2030. Lisää mielenkiintoa Handelsbanken sertifikaatteja kohtaan pankki herättelee yhteistyökampanjalla muutaman välittäjän kanssa. Handelsbanken sertifikaateilla on nimittäin mahdollista käydä kauppaa ilman kaupankäyntikuluja 26.4.-31.5. välisen ajan seuraavien välittäjien kautta: E*TRADE, FIM, eQ ja United Bankers. Tämä varmasti lisää treidaajien mielenkiintoa kyseisiä sertifikaatteja kohtaan.

ETC ja ETN tuotteiden lisääntyminen Helsingin pörssissä on kaiken kaikkiaan mielestäni positiivinen asia. Toivon, että sijoittajat omaksuvat uudet tuotteet. Tällöin pankeille syntyy painetta kasvattaa tuotteiden määrää, kun niiden elinvoimaisuus varmistuu. Sen myötä tarjolle saadaan varmaan myös enemmän vivuttamattomia tuotteita ja kenties vielä jonain kauniina päivänä kokonaan uusi ETF. Sitä päivää jään hartaasti odottamaan.

26 ETF:ää lisää Tukholman pörssiin

22.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Deutche Bank tuo 26 x-trackers ETF:ää Tukholman pörssiin. Yhteistyössä Nordnetin kanssa näillä ETF:llä voi käydä kauppaa ilman kaupankäyntikuluja 26.4.-9.5.2010 välisen ajan.

(Tukholman pörssiin tulevat db x-trackers ETF:ät, klikkaa suuremmaksi)

Olinkin jo odottanut Nordnetin vastinetta heidän kovaa kritiikkiä aiheuttaneeseen uuteen hinnoitteluun. Onko vastaisku tässä? Ainakin omalla kohdalla menee tämän myötä uusiksi mietinnät välittäjän vaihtamisesta. Uudessa hinnastossa kaupankäyntikulut Ruotsiin ovat vähintään 10€. Tämä on jo hyvin lähellä 13$:n vaihtokurssilla nykyistä mini -palvelun kaupankäyntikulua USA:n, jossa suurin osa sijoituksistani on.

Lisäksi tarjolle tulevista ETF:stä löytyy vastine lähes jokaiselle nykyiselle USA:ssa noteerattavalle omistukselleni. Kiinaan sijoittavan iShares FTSE/Xinhua China 25:n (FXI) vastine on db x-trackers FTSE/Xinhua China 25. Brasiliaan sijoittavan iShares MSCI Brazil Index:n (EWZ) taas db x-trackers MSCI Brazil TRN Index. Venäjän Market Vectors Russia:n (RSX) vuorostaan db x-trackers MSCI Russia Capped Index. Euroopan osalta Vanguardin European ETF:n (VGK) korvaajana voi käyttää db x-trackers MSCI Europe TRN Index ETF:ää. USA:n osalta taas iShares Russell 3000 Index ETF:n (IWV) voi korvata db x-trackers MSCI USA TRN Index:llä.

Kulujen osalta osa verrokeista on halvempia, osa kalliimpia. Ohessa vertailu nykyisten USA:ssa noteerattavien ETF omistusteni kulujen suhteen. Suluissa on db x-trackersin vastaavan ETF:n kulut:
 • iShares FTSE/Xinhua China 25 0,73% (db 0,60%)
 • iShares MSCI Brazil Index 0,65% (db 0,65%)
 • Market Vectors Russia 0,62% (db 0,65%)
 • Vanguard European 0,16% (db 0,30%, mikäli verrokkina käyttää EURO STOXX 50 ovat kulut 0,00%)
 • iShares Russell 3000 Index 0,21% (db 0,30%)

Uusien Tukholman pörssiin tulevien ETF:ien hyväksi puoleksi voi myös laskea sen, että ne uudelleensijoittavat osingot. Näin tuotto jää kokonaisuudessaan kasvamaan korkoa korolle, eikä Suomen verottaja pääse rokottamaan tuottoa välissä. Pitkällä aikajänteellä tämä tarkoittaa tuntuvia säästöjä.

Täysin uusia listattavat ETF:ät eivät ole. Samat Deutche Bankin x-trackersit löytyvät nimittäin myös Saksan pörssistä.

Deutche Bankin x-trackersien ETF:ssä on yksi huomionarvoinen asia, jolla ne eroavat muista perinteisistä ETF:stä. Ne nimittäin perustuvat johdannaisiin (swap-based ETF). Niihin liittyy siis perinteisiä ETF:iä korkeampi riski! Mitä swap based ETF tarkoittaa voi lukea hyvän tietopaketin tästä linkistä. Olen myös kirjoittanut erillisen artikkelin, jossa käyn tarkemmin lävitse swap pohjaisten ETF:ien toimintaa, suosittelen lukemaan.

Koska uusien ETF:ien myötä löydän Tukholman pörssistä lähes samoilla kuluilla vastaavat sijoitustuotteet kuin aiemmin USA:sta aion pyörtää aikeeni vaihtaa välittäjää. Tulen saamaan naapurimaasta lähes samoilla kuluilla vastaavat tuotteet ja lisäksi x-trackersien tarjoama osinkojen uudelleensijoitus on ehdottomasti plussaa! Nykyiset USA:ssa noteerattavat sijoitukset jätän salkkuun, sillä ei ole mitään järkeä lähteä realisoimaan veroja. Näiden ETF:ien säilytys on joka tapauksessa Nordnetissa ilmaista. Uudet ostot tulen siten kohdistamaan Tukholman pörssiin.

Tämä on hieno veto Deutche Bankilta, sekä Nordnetilta ja paikkaa hyvin uuden hinnoittelun myötä tapahtunutta mokaa. Luonnollisesti kaikkia ei tämä muutos auta, mutta erityisesti omalla kohdalla tämä mahdollistaa sijoittamisen jatkamisen entisenlaisilla kuluilla vanhalla tutulla välittäjällä.

Tulos huhtikuu 2010 (+2426,58€)

21.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuuttaLumet ovat alkaneet sulamaan ja linnut visertämään. On tullut kevät! Toisaalla tulivuoret puskevat savua sakeana ilmaan, mutta sillä ei ole ollut juurikaan merkitystä orastavan talousnousun suhteen. Ilmiö on globaaleilla markkinoilla hyvin pieni ja vaikutukset kohdistuvat lähinnä Eurooppaan. Omassa salkussa Euroopan osuus on yhteensä vajaat 17%, joten senkin suhteen yksi tulivuori on lähinnä pisara meressä kokonaisuuden kannalta.

Huhtikuu jatkoi vahvan nousun aikaa pörssissä. Edellisen kuukauden katsaukseen verrattuna salkun arvo nousi 6,16% eli 2426,58€ päätyen 41812,65 euroon. Sijoitusten vuosituotto alkaa hiljalleen lähentymään pitkän ajan tuottovaatimustani 12%:ia ollen nyt tasolla 11,38% p.a. Hakemani tuotto on erittäin korkea, mutta tämän vuoksi myös sijoitusten riskisyys on tavanomaista kovempi. Nähtäväksi jää pystynkö pääsemään tähän tavoitteeseen pitkällä aikajänteellä. Toisaalta kaupasta ostetaan ruokaa euroilla - ei prosenteilla - joten siinä mielessä euromääräinen sijoitusten arvo on tärkeämpi mittari itselleni.

Salkussa oli kuukauden aikana kaksi tapahtumaa. Yhdysvaltain markkinoille laajasti noin 3000 osakkeeseen sijoittava iShares Russell 3000 Index Fund (IWV) ETF jakoi osinkoa vajaat 20 euroa. Tämä ETF jakaa osinkoja neljä kertaa vuodessa. Toinen tapahtuma oli kuukausittainen osto, joka kohdistui tällä kertaa Venäjälle sijoittavaan Market Vectors Russia ETF:ään (RSX). Ostin Venäjä ETF:ää lisää 21 kappaletta 35,49$:n hintaan eli kulut huomioiden noin 560 eurolla.


Salkun allokaatiossa on tapahtunut pieniä muutoksia edelliseen katsaukseen nähden. Brasiliaan sijoittava iShares MSCI Brazil Index (EWZ) ja Kiinaan sijoittava iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI) ETF:ien allokaatiot tippuivat kummatkin yhden prosenttiyksikön. Venäjälle sijoittavan Market Vectors Russia (RSX) ETF:n osuus sen sijaan kasvoi muita paremman arvonkehityksen, sekä oston myötä kaksi prosenttiyksikköä.

Jos sijoitusten kehittyminen oli edellisen kuukauden aikana positiivista, niin aivan samaa ei voi sanoa henkilökohtaisella tasolla. Palattuani häämatkalta Pariisista kotiin huomasin, ettei tietokone enää käynnistynyt. Kokeilin koneessa eri virtalähdettä, mikä ei auttanut asiaan. Päädyin diagnoosiin, että emolevy oli hajonnut. 24/7 auki olevat koneet eivät kestä yhtä hyvin sammutuksia, sillä kondensaattorit ottavat siipeensä ja tyhjennyttyään ei kone enää käynnisty. Joka tapauksessa lopputuloksena oli se, että tämän seurauksena ostin uuden iMac tietokoneen, jonka hinta oli toista tuhatta euroa. Tuskaa hieman helpotti vakuutusyhtiön 350 euron korvaus rikki menneestä koneesta.

Toinen vielä suurempi kustannus koitui perheemme toisen auton hankinnasta. Talouteen ostettiin käteisellä yksityiseltä henkilöltä vuoden 1997 Toyota Corolla vajaan kolmen tuhannen euron hintaan. Toinen auto on tarpeen, sillä vaimon jäädessä kohta äitiyslomalle ei hän pystyisi kulkemaan missään päiväsaikaan minun ollessa töissä. Asumme maaseudulla haja-asutusalueella - julkisia kulkuyhteyksiä ei kerta kaikkiaan ole olemassa.

Lopputulemana näistä kaikista törsäilyistä on nyt se, että henkilökohtainen vara/hätärahasto on syöty lähes kuiviin. Kaikesta huolimatta tein tälle vuodelle tavoitteeksi asettamani 500 euron suuruisen osakeoston. Vara/hätärahaston täyttäminen entiselle tasolle tulee tapahtumaan hiljalleen muun elämän ohessa.

Tuhannesta eurosta viiteen sataan euroon laskemani kuukausittainen säästötavoite sijoituksiin tuntuu tällä hetkellä sopivalta. Vaikka nyt vuoden suurimmat hankinnat onkin tultua tehtyä riittää kasvavia kustannuksia vielä tulevaisuudessa. Hankitusta kakkosautosta tulee jatkossa maksettavaksi verot ja vakuutusmaksut. Olen myös juuri kilpailuttamassa tulevan lapsen sairasvakuutusta, josta näyttäisi tulevan reilun 200 euron vuosikustannukset. Lisäksi ennen heinäkuuta pitää vielä ainakin hankkia lapselle turvaistuin autoon ja lastenrattaat. Nämä ovat onneksi kuitenkin kustannuksina huomattavasti pienemmät, kuin tämän kuukauden hankinnat. Vaimon tulevaan ansiotason pudotukseen on myös hyvä varautua.

Paljon on kustannuksia siis vielä tiedossa ja kovasti ne ovat jo kukkaroakin kouraisseet. Haluan tässä samalla kuitenkin osoittaa kaikille muille lukijoille sen, että täysipainoisen elämisen ja pitkäjänteisen säästämisen voi yhdistää ongelmitta. Lapsen saaminen on suuri muutos elämässä - jotkut sanovat, että miehelle se on elämän suurin - ja sen vaikutus on myös taloudellisesti iso. Kaikesta huolimatta näistä aiheutuvien kustannusten ennakointi ja talouden suunnitteleminen mahdollistavat sen, että sijoittamista voi jatkaa ongelmitta. Elämä ei ole yhtä säästämistä, mutta ei se ole myöskään kuluttamista ilman huomispäivää. Tärkeintä on löytää itselle sopivin muoto näiden kahden välistä. Vain silloin voi saavuttaa taloudelliset tavoitteensa hyvillä mielin ilman turhia uhrauksia.

Yhteenveto
Salkun arvo huhtikuu 2010: 41 812,65€
Muutos edelliseen katsaukseen: 2 426,58€
Vuoden 2010 tavoite ylitetty 19 136€:lla.
Vuoden 2011 tavoite ylitetty 9 695€:lla.

Sijoittajan verovinkit

16.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Kuva: Phillip [flickr])

On jälleen se aika vuodesta, kun verottaja lähestyy kansalaisia veroehdotuksilla. Myös minä sain oman ehdotukseni muutama päivä sitten. Tuttuun tapaan ehdotus on kohdallani sellainen, että muutoksia tarvitsee tehdä useaan eri kohtaan ja seuraava viikonloppu meneekin verotusta oikoessa.

Sijoitusten osalta voi verotusta optimoida ja siten saada rahallista hyötyä aivan laillisin keinoin.  Käyttämällä hieman aikaa on mahdollista säästää verotuksessa huomattavia summia. Veroehdotuksen korjaamisella pääsee helposti hyville tuntipalkoille, kun laskee säästetyn euromäärän. Käyn seuraavaksi läpi sellaisia tiedossani olevia verovinkkejä, jotka ovat hyödyllisiä arvopaperi- ja asuntosijoittajalle.


Osakesijoittajan verovinkit

Ensimmäinen asia veromäärän minimoimiseksi on tarkistaa, että kaikki mahdolliset vähennykset on hyödynnetty verotuksessa. Arvopaperisijoittajan osalta yleisin vähennys tältä osin on arvopapereiden hoidosta ja säilyttämisestä koituvat menot (kohta 7.1). Näissä tosin on 50 euron omavastuu. Kun ilmoitat nämä kulut älä vähennä niistä itse omavastuuosuutta. Jos kulut ovat alle 50 euroa ei niitä kannata ilmoittaa.

Muiden kulujen osalta on melkeinpä mielikuvitus vain rajana kunhan ne liittyvät sijoittamiseen tavalla tai toisella. Näiden läpimeno riippuu mm. omasta kaupankäyntiaktiviteetista, salkun koosta, verotoimistosta jne. Verottaja käyttää niin sanotusti omaa harkintaa. Mitään yleispätevää ohjeistusta ei siten voi antaa, mutta aina kaikkia muodostuneita kuluja kannattaa verottajalle ehdottaa.

Tällaisia kuluja voivat olla muun muassa:
 • osakesäästäjien keskusliiton jäsenmaksu
 • internetliittymän kuukausimaksut
 • työhuonevähennys
 • matkat yhtiökokouksiin
 • sijoituskirjallisuus- ja lehdet
 • sijoituslainan korot
 • tietokone

Arvopapereiden voitollisista myynneistä eli luovutusvoitosta voi käyttää kahta eri laskentatapaa. Yleisin tapa on laskea voitosta 28%:n vero, joka tulee maksettavaksi. Tässä tavassa voi vähentää kaupankäyntikulut. Yleensä tämä on sijoittajalle edullisin vaihtoehto, mikäli sijoituksen arvonnousu ei ole ollut huomattava.

Toinen tapa on käyttää ns. hankintameno-olettamaa. Mikäli sijoitus on ollut hallussa alle 10 vuotta voi hankintameno-olettamana vähentää luovutushinnasta 20%:ia, muussa tapauksessa 40%:ia. Mikäli sijoitus on ollut hallussa yli 10 vuotta ja arvo noussut yli 2,5 kertaiseksi on hankintameno-olettama yleensä edullisempi vaihtoehto. Sijoittaja voi käyttää itselleen edullisinta vaihtoehtoa verotuksessa.

Esimerkki hankintameno-olettaman käytöstä: 11 vuotta sitten ostettu osaketta X 1.000 euron hintaan. Nyt osakkeet on myyty 10.000 eurolla. Hankintameno-olettama 40% eli veroa tulee maksettavaksi 6.000 eurosta pääomaveroprosentin 28% mukaisesti 1.680 euroa. Mikäli sijoittaja käyttäisi todellista myynti- ja hankintahintaa tulisi veroja maksettavaksi 2.520 euroa, joten esimerkissä verosäästö on 840 euroa.

Pienet luovutusvoitot ovat puolestaan verovapaita. Pieneksi luovutusvoitoksi lasketaan kaikki yhteenlasketut luovutushinnat ja ne eivät saa ylittää 1000 euroa.

Arvopapereiden tappiollisen myynnin eli luovutustappion voi vähentää. Luovutustappio syntyy, kun myyntihinta kuluineen on vähemmän kuin hankintahinta kuluineen. Muodostuneen luovutustappion voi vähentää luovutusvoitoista niiden syntyvuonna ja vielä kolmena seuraavana vuotena.

Kun sijoittajalle on kertynyt luovutusvoittoja, -tappioita tai osinkoja muussa valuutassa kuin eurossa aukeaa mielenkiintoinen vero-optimointikohta. Verotuksessa voi sijoittaja käyttää valuutan muuntokurssina päivän, viikon, kuukauden tai vuoden valuuttakurssia - mikä vain on sijoittajalle edullisin vaihtoehto.

Valuuttakurssit voivat vuoden aikana heilua rajustikin, joten sijoittaja voi hyötyä huomattavasti valitsemalla itselleen sopivimman valuuttakurssin. Osikojen osalta kannattaa käyttää sellaista kurssia, jolla osinkojen määrä euroissa muodostuu mahdollisimman pieneksi. Tällöin verotettava osuus kutistuu. Sama koskee luovutusvoittoja. Mikäli sijoittajalle on kertynyt lähinnä luovutustappioita kannattaa vuorostaan käyttää sellaista muuntokurssia, jolla tappion määrä muodostuu euroina mahdollisimman suureksi. Tästä on hyötyä myöhempinä vuosina, kun luovutustappioita vähennetään voitoista.

Valuuttakursseja tulee kuitenkin käyttää samalla tavalla. Jos siis esimerkiksi käytät päivän valuuttakurssia tulee verottajalle tehtävässä ilmoituksessa olevien kaikkien arvopapereiden kohdalla käyttää aina päivän kurssia. Mikäli kuukauden kurssia kaikkien saman kuukauden tapahtumien kohdalla tulee käyttää samaa kurssia jne.

Kun korjaat pääomatulot veroilmoitukseen muista selvittää käytetyt valuuttakurssit lisätiedot (16) kohtaan tai laadi erillinen selvitys, josta selviää arvopaperit ja käytetyt valuuttakurssit.


Sijoitusasunnon verovinkit

Sijoitusasunnon tai -kiinteistön omistajalla on myös monia tapoja vaikuttaa vuokratulon verotuksen määrään. Verottajan kanta on, että sijoittaja saa vähentää kaikki vuokrauksesta aiheutuneet kulut.

Kuluiksi voidaan laskea muun muassa:
 • yhtiövastike
 • vesimaksut
 • sähkömaksut
 • kiinteistövero
 • matkakulut asuntoon tehdyistä tarkastuksista
 • vuokralaisen hankkimisesta aiheutuvat kulut (esim. lehti-ilmoitukset ja välittäjän palkkio)
 • vuokran perintäkulut
 • matkakulut asuntoyhtiön kokouksiin
 • vakuutukset
 • vuosikorjauskulut
 • matkakulut remontoitavalle asunnolle
 • sijoitusasunnon lainan korot

Sijoitusasunnon oston yhteydessä maksettavaa varainsiirtoveroa ja välittäjän palkkiota ei voi vähentää kuluina, vaan ne otetaan huomioon myöhemmin, kun asunto myydään. Mikäli asunnon myynnin yhteydessä käytetään hankintameno-olettamaa ei niitä voi vähentää silloinkaan.

Perusparannusmenoja ei verotuksessa saa vähentää kerralla. Sen sijaan vuosikorjauskulut saa. Vuosikorjausmenoja ovat normaalit asunnon kulumiseen liittyvät kulut. Perusparannusmenoja ovat suuremmat muutos- ja uudistustoimet. Perusparannusmenoja voi vähentää yhtä suurina vuotuisina poistoina.

Näiden kulujen suhteen tulee kuitenkin olla tarkkana. Saadakseen vähennykset tulee asunnon olla vuokrattuna remontin aikana! Ainut poikkeus tähän on, jos asunto on vuokralaisen vaihtumisen vuoksi tyhjänä ja siihen tehdään sinä aikana remontti. Monelle ensimmäisen sijoitusasunnon ostaneelle voikin tulla yllätyksenä, että juuri ostettuun ja remontoituun asuntoon ei voikaan tehdä vähennyksiä, koska remontti on tehty ennen sen vuokraamista. Tällöin remonttikulut lisätään asunnon hankintahintaan ja ne voi vähentää vasta, kun asunto myydään.

Kiinteistön hankintamenot on mahdollista vähentää tekemällä poistoja. Asuin-, toimisto- ja muilla vastaavilla rakennuksilla suurin mahdollinen vuotuinen poisto on 4%. Myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja tai muun sellaisen rakennuksen taas 7%. Maatilarakennuksilla jopa 10%.

Poistot ovat oma suosikkini, sillä ne mahdollistavat kohdallani verovapaan vuokratuoton saamisen. Ne kulut mitä en muilla kuluilla saa vuokratuoton jälkeen katettua käytän sopivaa poistoprosenttia saadakseni verotukseen vuokrien osalta nollatuloksen. Tämä on luonnollisesti mahdollista vain niin kauan kuin poistoja on jäljellä.

Onko sinulla oma verovinkki? Kerro siitä kommenteissa.

Ajankohtainen osakevälittäjien vertailu

10.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Nordnet piensijoittajien hampaissa

Ennen varsinaiseen vertailuun menoa on pakko sanoa muutama sananen siitä kuinka huonosti Nordnet on hoitanut uudistuksensa tiedottamisen. Ilmeisesti pääkonttorissa pidetään suomalaisia aivan juntteina - niin kehnosti on asia hoidettu.

On päivän selvää, että hinnoittelun markkinointijargonin taakse kätketty sanoma on piensijoittajalle huono. Hinnat nousevat pahimmillaan yli sata prosenttia. Ja tätä yritetään syöttää sijoittajille hyvänäkin uudistuksena. Aivan näin typeriä me emme ole, joten reklamointi hinnoittelusta on ollut paikallaan. Mutta kuinka tähän reagoi Nordnetin Suomen osakekaupan johtaja Nuutti Hartikainen? Haukkumalla piensijoittajia mussuttajiksi! Ei ihme, että ihmiset ovat käärmeissään. Farssin kruunaa vielä haastattelun jälkeen tehty vaatimus muuttaa valtamediassa lainattu mussutus sana valittamiseksi. Ei kovinkaan tyylikästä.

Korotuksia perustellaan tulevilla uudistuksilla. Tässäkin Nordnet toimii aivan päinvastaisesti kuin pitäisi. Oikeaoppisesti tehtynä tulisi asiakkaille ensin tarjota nämä uudet palvelut, jotta he voivat arvioida muuttuneen palvelutason. Vasta tämän jälkeen voidaan ottaa käyttöön korkeampi hinnoittelu ja asiakkaat, jotka näkevät parantuneen palvelun ovat siitä myös valmiita maksamaan. Tätä tulee luonnollisesti edeltää tieto tulevasta hinnoittelusta, jotta asiakkaat osaavat arvioittaa toteutuneet palvelumuutokset tulevaan hintatasoon.

Hintojen korottaminen etukäteen ja uudistusten lupaaminen, jossakin tulevaisuudessa on yksinkertaisesti väärin. Asiakkaalla ei ole mitään mahdollisuutta nähdä ovatko tulevat uudistukset hintansa arvoiset.

Toisaalta Arvopaperi-lehden helmikuun numerossa Suomen maajohtaja Jan Dinkelspiel antoi jo osviittaa Nordnetin tulevasta kehityksestä. Artikkelissa kuvataan Nordnettia tulevaisuudessa "aktiivisen osakesäästäjän" pankiksi. Näin tuleva hinnoittelu näyttää myös suoraan vihjaavan.  Aktiiviset kaupankävijät ovat pop, passiiviset vain rasite. Vähän kauppaa käyvien on turha kantaa hiekkaa Nordnetin pankkisaliin.

Paras tapa miten Nordnet voisi tästä farssista pestä kätensä olisi liittää uusi hinnoittelu koskemaan vain uusia asiakkaita ja antaa vanhojen asiakkaiden jatkaa halutessaan vanhalla palkkiotasolla.

Nordnetin uudistuvan hinnoittelun myötä minulle, kuten monelle muullekin piensijoittajalle on koittanut aika verrata eri välittäjiä. Poistuva Mini palvelu tarkoittaa vähän kauppaa käyvälle sijoittajalle kohtuuttoman suuria korotuksia hintatasoon. Onko Nordnet tällaiselle sijoittajalle muutoksen myötä  enää edullisin vaihtoehto?


Uudet haastajat - osakevälittäjät vertailussa

Välittäjien vertailun tein passiivisen kuukausisäästäjän silmin. Mikä välittäjä olisi edullisin mikäli sijoituksia tekisi kuukausittain 500 tai 1000 eurolla - tähän halusin saada vastauksen.

Vertailut perustuvat puhtaasti hinnoitteluun, eikä niissä ole palvelua huomioitu mitenkään. Toisaalta itselläni on vertailussa mukana olevista osakevälittäjistä kokemusta ainoastaan Nordnetistä, joten palvelua en  kykenisi edes arvioimaan.

Kivijalkapankkien kohdalla vertailussa ei ole huomioitu erilaisia asiakastasoja tai bonusjärjestelmiä. Niiden mukaanottaminen vertailuun tekisi tehtävästä jo liian haastavan, sillä erilaisten yhdistelmien mahdollisuudet kasvavat huomattavasti. Monella välittäjällä on varsinkin kuukausiveloituksen suhteen erilaisia käytäntöjä ja niissä olen aina käyttänyt minimisummaa mikäli sellainen on ilmoitettu. Mikäli säilytyksestä veloitettava prosentuaalinen osuus muodostuu suuremmaksi käyttävät välittäjät sitä minimiveloituksen sijaan.

Poimin vertailuun mukaan myös sellaisia ulkomaisia välittäjiä, joiden kautta suomalaiset voivat käydä kauppaa. Vertailussa mukana olevat välittäjät ovat:

Tein vertailut kolmelle eri markkina-alueelle. Kotimaahamme Suomeen, USA:an ja Saksaan.  Muun maan valuutoissa ilmoitetut hinnat olen muuntanut euroiksi vertailun helpottamiseksi.


(Hintavertailu 500 ja 1000 euron kuukausittaisille kaupoille Helsingin pörssissä)

Helsingin pörssissä passiiviselle sijoittajalle edullisin vaihtoehto on käyttää ruotsalaista välittäjää - Aktiedirekt:iä. Aktiedirekt perii Helsingin pörssissä tehtävistä kaupoista yhden euron tai 0,15%.

Yksi kalleimmista vaihtoehdoista on FIM. FIM:ssä kaupankäyntikulut ovat kohtuulliset 1,50€ tai 0,20%, mutta erilaisiin muihin kuukausittaisiin kuluihin uppoaa omaisuus. FIM perii vähintään 75 euroa vuosineljänneksittäin, mikä tekee 18,75 euroa kuukaudessa. Lisäksi suomalaisien osakkeiden säilytyksestä menee 2,50€ kuukaudessa.

Nordnet on Helsingin pörssiin toiseksi halvin vaihtoehto. Tekemällä yhden kaupan kuukaudessa pääsee asiakas palkkioluokkaan 3, jossa voi tehdä kaupan 7 euron hintaan. Tekemällä kauppoja harvemmin olisivat kustannukset 9 euroa.

E*TRADE tulee jonkin verran Nordnettia kalliimmaksi kotimaan kaupankäyntiin.

Perinteiset kivijalkapankit ovat Handelsbankenia lukuunottamatta hieman kalliimpia kuin Nordnet tai E*TRADE Helsingin pörssiin. Kun otetaan huomioon mahdolliset asiakasetuudet ja bonusjärjestelmät saattavat perinteiset pankit olla jopa varsin kilpailukykyisiä.


(Hintavertailu 500 ja 1000 euron kuukausittaisille kaupoille USA:n pörssissä)

USA:n markkkinoilla tilanne muuttuu täysin ja paikalliset halpavälittäjät pesevät muut vaihtoehdot mennen tullen.

Just2Trade paljastuu ylivoimaisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi ainakin ensi raapaisulla. Muissa maissa operoiviin välittäjiin piiloutuu nimittäin sellaisia kuluja, joita on hankala selvittää etukäteen. Tällaisia ovat esimerkiksi rahojen siirroista ja nostoista koituvat kulut, jotka monesti on haudattu hinnaston peränurkkaan. Just2Trade ilmoittaa internetsivullaan ainoaksi kulukseen 2,50 dollarin kaupankäyntikulun, joten siitä tulee tämän markkinalueen ylivoimainen voittaja.

Interactive Brokers vaikuttaa ensi vilkaisulta myös edulliselta. Sen hinnoittelu on kuitenkin tehty erittäin hankalaksi hahmottaa kokonaiskulujen kannalta. Kaupankäyntikustannukset ovat pienille kappalemäärille 0,005 centtiä per osake tai vähintään yhden dollarin. Kaupankäyntikustannuksiin vaikuttaa siis enemmän osakkeiden kappalemäärä kuin arvo. Lisäksi Interactive Brokers perii enintään 10 dollarin "aktiviteettimaksun" kuukausittain, mikäli kaupankäyntikustannukset ovat tätä pienemmät. Tästä summasta vähennetään kuukaudessa kertyneet komissiot. Omat maksunsa on myös olemassa rahojen tallettamisille ja nostoille.

Lähimmäksi USA:laisia halpavälittäjiä pääsee E*TRADE, johon ainakin itse luotan enemmän. Nordnet tulee uuden hinnoittelunsa vuoksi selvästi E*TRADE:a kalliimmaksi.

FIM on jälleen suomalaisista nettivälittäjistä kallein vaihtoehto. USA:n kaupoista FIM rokottaa 0,5%:n komission lisäksi 20€ ja 0,15% valuuttakurssimarginaalin. Lisäksi vuosineljännesmaksusta ja 0,20%:n säilytysmaksut markkina-arvosta Yhdysvaltalaisosakkeista kuormittavat kustannuksia lisää. Säilytysmaksujen vähimmäismaksukin on hilattu 7,50 euroon kalenterineljänneksittäin.

(Hintavertailu 500 ja 1000 euron kuukausittaisille kaupoille Saksan pörssissä)

Saksan markkina-alueelle halvimmaksi välittäjäksi paljastuu Interactive Brokers. Toiseksi halvin on E*TRADE, joka perii kaupankäyntikuluina 9,95€ / 0,15%. Hallinnointimaksua E*TRADE ei peri laisinkaan, kuten ei myöskään Nordnet.

Virolaisen LHV:n hinnoittelu on sama niin Suomeen, USA:n kuin Saksaan. Kaupankäyntikuluina menee 175 EEK + 0,3%. Tämän lisäksi LHV perii hallinnointikuluna vähintään 25 EEK kuukaudessa tai 0,025% salkun markkina-arvosta sen ollessa alle 500 000 EEK. Sen ylittävältä osalta kulu on 0,015% kuukaudessa. Kaikissa laskuissa olen LHV:n osalta käyttänyt kuukausikuluna 25 eestin kruunua, mikä euroiksi muutettuna tekee noin 1,60€.

Kaiken kaikkiaan vertailu osoittaa ettei yhtä ainoaa edullista välittäjää ole useille eri markkina-alueille tarjolla. Myöskään kaikki välittäjät eivät operoi kaikissa vertailun maissa. Mikäli kauppoja käy Suomen lisäksi myös Saksassa ja USA:ssa on E*TRADE hyvä vaihtoehto. Mikäli kauppaa on vähänkään enemmän muualla kuin Suomessa tulee se Nordnettiä edullisemmaksi.

Suomen ulkopuolella ei perinteisistä kivijalkapankeista ole haastajiksi. 500 euron kertasijoituksia tekevälle ne eivät ole hyvä vaihtoehto ja vielä 1000 euron kuukausisijoituksillakin kohoavat kustannukset yli kahden prosentin kuukausitasolla. Se on liikaa. Handelsbanken erottuu ryhmästä ylivoimaisesti kalleimpana kaikille markkina-alueille.


Oma ratkaisuni?

Toistaiseksi jään odottamaan Nordnetin vastinetta uudesta hinnoittelusta aiheutuneelle kohulle. Asiasta on noussut sen verran iso haloo piensijoittajien keskuudessa, että tuntuu epätodennäköiseltä etteikö Nordnet jotenkin reagoisi asiaan.

Nordnetin on syytä ottaa vähän kauppaa käyvät asiakkaansa paremmin huomioon tulevassa hinnoittelussaan. Toinen vaihtoehto selvitä asiasta kunnialla on tarjota vanhoille asiakkaille mahdollisuus jatkaa vanhan hinnaston mukaisesti ja ottaa uusi hinnoittelu käyttöön ainoastaan uusille asiakkaille.

Mikäli muutosta päätökseen ei kuitenkaan tule aion jättää sijoitukseni Nordnettiin säilytykseen. Sen lisäksi avaan uuden tilin E*TRADE:en, jota tulen jatkossa käyttämään ETF:ien ostoihin USA:ssa. Koska Nordnet tarjoaa osakkeille ilmaisen säilytyksen ja ilmaiset reaaliaikaiset kurssit ei omistuksia kannata siirtää pois. E*TRADE ei puolestaan tarjoa ilmaisia kurssitietoja, joten ostohetkellä voin kätevästi tarkistaa reaaliaikaisen kurssitiedon Nordnetin palvelusta ennen toimeksiannon tekemistä E*TRADE:ssa.

OMXH25 ETF:n osalta tulen vakavasti harkitsemaan Seligsonin Suomi -indeksirahastoon siirtymistä. ETF:ää en tule myymään turhien verojen välttämiseksi, mutta tulen harkitsemaan, että tulevaisuudessa tekisin ostot indeksirahastoon ETF:än sijaan.

Lopuksi muistuttaisin, että jokaisen kannattaa tarkistaa välittäjältä oma kustannustasonsa, eikä luottaa sokeasti vertailun tuloksiin. Jokaisen sijoittajan kaupankäyntiaktiviteetti, kauppojen, sekä portfolion koko poikkeavat toisistaan ja näillä on vaikutuksia vertailun tuloksiin. Vertailussa mukana olevat hinnat voivat olla myös virheellisia, sillä minäkin olen vain ihminen.

Päivitys 10.4.2010 klo 20:50: Lisätty suurimmat suomalaiset kivijalkapankit vertailuun.

Päivitys 11.4.2010 klo 19:40: Lisätty linkki koostamaani excel tiedostoon osakevälittäjistä.

Päivitys 12.4.2010 klo 17:56: Korjattu Sampo Pankin hinnat vertailussa ja päivitetty excel tiedosto.

Päivitys 13.6.2010 klo 20:22: Korjattu Interactive Brokersin kulut Saksan kaupankäynnin osalta.

Nordnet muuttaa hinnoitteluaan

8.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Näin siinä nyt käy, että Nordnet menee ja uudistaa hinnoittelunsa. Näin passiivisen sijoittajan kantilta muutos on kaiken lisäksi selvästi huonompaan suuntaan. Uusi hinnoittelu tulee voimaan 8.5.2010 vaikkakin vanhat asiakkaat voivat käydä kauppaa alennetuin hinnoin vielä 8-31.5.2010 välisen ajan.

Nordnet poistaa kokonaan käytöstä Perus, Bonus, Pro, sekä Mini hinnoittelut ja ottaa näiden tilalle käyttöön numeroidut palkkioluokat, joita on neljä kappaletta. Vanhassa hinnoittelussa Mini oli selkeästi edullisin vaihtoehto passiiviselle sijoittajalle, jolloin kotimaassa pystyi kauppaa käymään 4 euron hintaan (tai 0,15% kauppahinnasta riippuen kumpi suurempi) ja USA:nkin markkinoilla 13 dollarilla (tai 0,15% kauppahinnasta riippuen kumpi suurempi).

Tälle ihanuudelle tulee nyt stoppi.

Uudessa hinnoittelussa Nordnetin asiakkaat siirtyvät eri palkkioluokkien välillä riippuen siitä kuinka paljon kauppaa on syntynyt edellisen kuukauden aikana. Tämä suosii selvästi aktiivisia sijoittajia. Harmi vain, että tutkimusten mukaan juuri aktiivinen sijoittaminen on loppupeleissä tuotoiltaan se huonoin vaihtoehto.

(Nordnetin uudet hinnat)

Palkkiorakenteen muutos Miniin on huomattava. Uudessa hinnoittelussa laiskasti kauppaa käyvät sijoittajat luetaan tason 4 asiakkaiksi. Tällä tasolla USA:n kaupankäyntikustannus on vähintään 15 euroa tai 0,30%. Vielä huonommaksi hinnoittelu muuttuu kotimaan suhteen, jossa minimikustannus nousee aina 9 euroon tai 0,20%:iin asti! Tämä on nykyiseen hinnoitteluun nähden todella suuri korotus. USA:n kaupoissa tämä tarkoittaa reilun 50%:n hinnankorotusta ja kotimaan markkinoilla 125%:n korotusta.

Koska itse teen yleensä kuukausittain yhden toimeksiannon tulen tulevaisuudessa lukeutumaan palkkioluokan 3 asiakkaaksi. Tämä tarkoittaa kotimaassa 75% korkeampaa kaupankäyntikustannusta ja USA:ssakin korotus on yli 50%.

Jos jotakin hyvää tästä uudesta hinnoittelusta haluaa löytää, niin se on se, että osakkeiden säilytys ja reaaliaikaiset kurssit säilyvät yhä ilmaisina. Uuden hinnoittelun myötä Nordnet säilyy yhä edullisena vaihtoehtona vähän kauppaa käyvälle passiiviselle sijoittajalle, mutta ero kilpailijoihin kutistuu huomattavasti. Uudistuksen jälkeen esimerkiksi E*TRADE on halvempi vaihtoehto USA:n markkinoille 14,95$:n kaupankäyntikustannuksella. E*TRADE:ssa ei myöskään ole säilytysmaksua.

Nordnetin vanhoille asiakkaille tarjottava etujakso on voimassa 8-31.5. Tuolloin kaikki asiakkaat käyvät kauppaa palkkioluokan 1 mukaisesti, jolloin kotimaan toimeksianto maksaa 3 euroa tai 0,06% ja USA:n toimeksiannot 15 euroa tai 0,12% (miksi ihmeessä tässäkin on minimihinta nostettu 15 euroon?).

Nordnetin uusi hinnasto on ladattavissa tästä linkistä. Lisätietoa muista Nordnetin tulevista muutoksista saa huomisesta alkaen uudelta info sivulta.

Kirjaäänestyksen tulokset

6.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Laitoimme Saiturin kanssa viime kuussa pystyyn kyselyn ostaisitteko meidän yhteistyössä kirjoittamamme kirjan. Vauhditimme kyselyä myös pienimuotoisella porkkanalla - kirjapalkinnolla.

Ensiksi haluan esittää pienen pahoittelun, että pääsemme purkamaan kyselyn tulokset vasta nyt. Syy on puhtaasti minun, sillä olen viime viikot ollut harvinaisen kiireinen omien häiden ja kaikkeen niihin liittyvien asioiden vuoksi.

Mutta nyt on aika katsoa ja paljastaa miten kyselyn, sekä kilpailun kävi. Äänestyksessä kysyimme hyvin yksinkertaisesti: Ostaisitko yhteistyössä kirjoittamamme kirjan? Kysymys oli tarkoituksella "riittävän" epämääräinen ja sisällön suhteen vihjeitä antamaton.

Paljastan pienen salaisuuden. Emme varsinaisesti etsineet vastausta juuri tähän kysymykseen. Se, mitä halusimme kartoittaa on se, että kokevatko muut jo tekstejämme lukeneet kirjoituksiamme sellaisiksi, että niillä on sellaista lisäarvoa annettavana, että siitä on valmis maksamaan.

Toinen syy miksi kysymyksen asenta oli epämääräinen oli se, että haluamme vastata kirjan lukijoiden tarpeisiin. Tämän vuoksi halusimme saada toivomuksia ja ehdotuksia kirjan tulevasta sisällöstä. Ja voi pojat, sitä me tosiaan saimme. Tästä erittäin suuri kiitos kaikille kommentteja kirjoittaneille!

Äänestys käynnistyi aktiivisesti ja vain muutaman vuorokauden kuluttua tuli SurveyMonkeyn ilmaisversion kapasiteetti täyteen ja jouduimme sulkemaan äänestyksen. Saimme siis sen verran hyvän otannan, että sen perusteella uskaltaa tehdä jo johtopäätöksiä projektin suhteen.

Entä itse tulos sitten? Lopullinen äänimäärä jakautui seuraavasti:

Tulos on varsin selvä. Selvästi suurin enemmistö eli 67,7% on valmis ostamaan kirjan. Ja sitä saa mitä tilaa. Kyllä, me tulemme aloittamaan tämän projektin! Henkeä ei kuitenkaan kannata  pidätellä kirjaa odotellessa, sillä me molemmat tulemme kirjoittamaan sivutoimisesti päivätyömme ohessa. Myöskään nykyisiä blogeja ei ole tarkoitus haudata projektin ajaksi, joten kirjoittaminen tulee ottamaan aikaa. Panostamme myös mielummin enemmän kirjoituksen laatuun, kuin siihen, että saisimme jotakin vain nopeasti ulos.

Erityisen ylpeä olen kommentteja jättäneiden osuudesta. Kaikista äänestäneistä yli 77% jätti vapaamuotoiseen kommenttiosaan ehdotuksia ja toiveita. Näillä ehdotuksilla on todella merkitystä ja ne tulevat ohjaamaan vielä paljon kirjan sisältöä. Koska ehdotuksia oli aivan laidasta laitaan emme luonnollisesti kykene kaikkia miellyttämään, mutta sen voin luvata, että jokaisella kommentilla on merkitystä. Lukijoille me kirjoitamme, emme itsellemme. Jos jotakin olen pitkän IT-alan kokemuksesta oppinut, niin se on ketterät kehitysmenetelmät, joihin olennaisesti kuuluu asiakkaan kuunteleminen ja sen mukaan reagointi.

Tätä tulemme harrastamaan myös tulevaisuudessa projektin suhteen. Voin luvata, että projektin edetessä tulette saamaan erilaisia makupaloja kirjasta ja pääsette vaikuttamaan siihen millainen kirjasta tulee. Tulemme pitämään molempien blogien lukijat mukana tässä työssä. Tämän suhteen on siis tulevaisuudessa tiedossa vielä paljon mielenkiintoisia ja jännittäviä juttuja - pysykää kuulolla!

Kirjapalkinnon suhteen kävi hieman hassusti. Saiturin kirjoituksesta sai kuvan, että kirja menee parhaimman perustelun jättäneelle. Omasta kirjoituksestani vuorostaan, että pelkkä sähköpostiosoitteen jättäminen riittää kilpailuun osallistumiseen. Niinpä päätimmekin reiluuden nimissä jakaa kaksi kirjapalkintoa - toisen puhtaasti arpomalla ja toisen mielestämme parhaimman palautteen jättäneelle. Tällä kertaa onnetar tuntui jostain syystä suosivan kovasti Henry nimisiä henkilöitä, sillä molemmat kirjat menivät Henryille. Parhaimman palautteen kirjapalkinto meni Henry Kuusistolle Hollolaan ja arvottu kirjapalkinto toiselle Henrylle (sukunimi jätetty pois voittajan pyynnöstä) Helsinkiin. Voittajien valitsemat kirjat on tilattu ja todennäköisesti ensi viikolla pääsemme lähettämään ne voittajille.

Bonjour

4.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuuttaTerveisiä Pariisista, jossa kevät tekee jo kovasti tuloaan. Olen edellisen viikon ajan ollut häämatkalla, joten blogin päivittäminen on jäänyt sivummalle.

Itse olisin halunnut suunnata häämatkan johonkin eksoottisempaan matkakohteeseen, kuten Seychelleille, Mikronesiaan tai Aasiaan. Raskaana oleva vaimoni halusi kuitenkin tilansa vuoksi, että matkaamme jonnekin, jossa ruokamyrkytyksen ja sairastumisen riski on pienempi. Niinpä päädyimme "rakastavaisten kaupunkiin" - Pariisiin.

Lennot Helsingistä Pariisiin ja takaisin olin varannut halpalentoyhtiö Easyjetiltä, joka aloitti liikennöinnin Suomeen helmikuun alussa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytin halpalentoyhtiötä, joten mielenkiinnolla odotin mitä tuleman piti. Kaikki huoleni olivat kuitenkin täysin turhia ja lennot sujuivat kumpaankin suuntaan erittäin sujuvasti ilman turhia säätämisiä. Kokemus oli sen verran hyvä, että tulen halpayhtiöitä käyttämään varmasti tulevaisuudessakin. Kaikkien kulujen kanssa (matkatavaralisä, maksutapalisä jne) meno-paluu lipun hinnaksi tuli 100 euroa. Siis vähemmän kuin esimerkiksi Finnairilla olisi tullut käyttäen pluspisteitä.

Käymistämme ruokapaikoista parhaiten jäi mieleen L'Angle du Faubourg, joka sijaitsee lähellä Champs-Élysees kävelykatua. Kolmen aterian illallisen hinta viinien kanssa on vähän reilut sata euroa. Pariisin hintatasoon nähden ei siis aivan kalleimpia, muttei halvimpiakaan paikkoja. Ruokalista on saatavilla ainoastaan ranskaksi, mutta ystävällinen henkilökunta auttaa mielellään mikäli kieli ei taivu. Erikoisuutena voisi mainita, että tarjolla olevia viinejä voi ostaa ravintolan viereisestä puodista.

Montmartreen kaupunginosassa kävimme kenties maailman kuuluisimmassa yökerhossa Moulin Rougessa katsomassa eroottissävytteisen Féerie kabareen. Sama esitys on nyt pyörinyt joulukuusta 1999, siis jo yli kymmenen vuotta. Liput maksavat ilman ateriaa noin 100 euroa riippuen meneekö kello 21:n vai 23:n näytökseen. Hintaan kuuluu puoli pulloa shamppanjaa. Itse esitys oli kertakaikkisen loistava! Sainkin niin pahan kabareekärpäsen pureman, että seuraavana päivänä kävin kyselemässä lippuja Lidon näytöksiin Champs-Élysees:llä. Ikävä kyllä vapaita esityksiä ei enää ollut meille sopiville päiville, joten jouduin poistumaan tyhjin käsin.

Louvren museossa kävimme tutustumassa taiteeseen, sekä katsomassa tietenkin Mona Lisan. Louvressa on käytäviä 17 kilometrin edestä, joten katsottavaa todella riittää. Täällä menee helposti kokonainen päivä.

Pariisin katakombit on myös tutustumisen arvoinen paikka. Perheen pienimmille tai kulkuesteisille tämä kohde ei sovi. Katakombeille laskeudutaan maan alle 19 metrin syvyyteen ja paikoitellen on hyvinkin pimeää. Täällä on arviolta kuuden miljoonan pariisilaisen pääkallot ja muu jäämistö, jotka siirrettiin aikoinaan hautausmaalta pois. Luita riittää silmän kantamattomiin. Voi vain kuvitella minkälaiset ovat tunnelmat olleet ennen vanhaan, kun tänne tehtiin käyntejä pelkän kynttilän valon turvin.

Vaimoni on suuri suklaan ystävä, joten teimme myös ristiretkiä erinäisiin suklaapuoteihin. Yksi näistä oli Jean-Paul Hévin suklaapuoti, jonne ainakin minusta tuntui, että upposi kokonainen omaisuus. Käsintehty suklaa on suolaisissa kilohinnoissa. Nautimme paikan päällä yläkerrassa olevassa tilassa suklaaleivokset kaakaon ja punaviinin kera. Toinen maininnan arvoinen suklaarintamalla lienee Godiva.

Luonnollisesti kävimme myös pyörähtämässä Eiffel tornissa. Vaikka turistikausi ei vielä ollut kuumimmillaan jouduimme silti jonottamaan torniin pääsyä kaksi tuntia. Tästä ajasta puolitoista tuntia meni pelkän lipun jonottamiseen. Mikäli tänne halajaa kannattaa lippu ilman muuta ostaa etukäteen (kts. aiempi linkki), jolloin aikaa ja hermoja säästää huomattavasti. Etukäteen ostetulla lipulla pääsee omaan jonoon aikalailla suoraan muiden ohitse.

Lisäksi kävimme useissa eri kirkoissa, kuten esim. Sacré-Ceur, La Madeleine ja Saint Augustin. Seinen risteilyllä tuli kaupunkia nähtyä hieman eri perspektiivistä. Erityisesti kaupungin sillat pääsevät oikeuksiinsa risteilyllä.

Kaiken kaikkiaan pariisilaisista ihmisistä jäi lämmin ja mukava kuva. Ennakkoon olin ajatellut heidän olevan koppavia, epäystävällisiä ja kommunikoinnin olevan hankalaa. Joka aamu sai kuulla hyvän aamun toivotukset: "Bonjour madame! Bonjour monsieur!" Ja minne tahansa menimme, niin meidät huomioitiin aina kohteliaasti: "Madame, monsieur".

Samanlaisen kohteliaisuuden soisi leviävän myös tänne Suomeen.

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails